KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS – a 2009. évről

A REFLEX Környezetvédő Egyesület közhasznú jelentése - törvényi előírásoknak megfelelően – az egyesület irodájában bárki által megtekinthető, illetőleg abból másolat készíthető. Ezenkívül – a közgyűlésen elhangzottak alapján - elektronikus formában is olvashatóvá tettük a honlapunkra látogatók számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Reflex Környezetvédő Egyesület Közhasznúsági jelentése

a 2009-es esztendőről

 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 

A Reflex Környezetvédő Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 53.129 ezer Ft, a saját tőke 44.678 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

A 2009. évben a Reflex Egyesület 15.610 ezer Ft állami támogatást kapott, és abból 15.101 e Ft-ot fel is használt. A kapott támogatás összege 4.181 ezer Ft-tal kevesebb  az előző esztendőhöz képest. A csökkenés egyik oka, hogy a tárgyévben a 2009. évi NCA támogatás összege csökkent, valamint a tárgyévet érintő része került aktív elhatárolással könyvelésre (az elnyert támogatás 7/12-ed része, mivel az 2008.06.01-2009.05.31 időszakra szól), KÖVI Illegális hulladéklerakó programot érintő támogatás szintén aktív elhatárolással került könyvelésre (az elnyert támogatás 7/12-ed része, mivel az 2008.06.01-2009.05.31 időszakra szól). A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Előző évhez képest a Reflex Egyesület tartaléka (vagyona) 2.804 ezer Ft összeggel csökkent, zömében amortizálódásból. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünk által nyújtott, az e soron történt kifizetéseket (juttatás, támogatás, adomány), mely 1.360.- e/Ft volt, azt a 4. sz. melléklet mutatja be.

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

Tárgyévben a Reflex Egyesület összesen 22.353 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 315 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A minimális csökkenés oka az állami támogatások elmaradása – csökkenése (NCA). A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben részben bér (11.685.- e/Ft), részben költségtérítésben részesültek (595.- e/Ft). A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest jelentősen csökkentek. Megállapítható, hogy a Reflexnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

 

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

A Reflex Környezetvédő Egyesület 2009. évi közhasznú tevékenységeit az alábbi főbb pontokban és az azokban végzett jelentősebb tevékenységekben foglalhatjuk össze:

 

7.1. Demokráciafejlesztés, civil érdekérvényesítés, tanácsadás

A Reflex Egyesület - hasonlóan az előző évekhez, - a múlt évben is felvállalta az ingyenes lakossági, civil szervezeti, önkormányzati és azok intézményeinek (elsősorban iskoláknak) az Egyesület céljaiban megfogalmazott tevékenységekről szóló tanácsadást. A győri szervezet országos megkeresések alapján - regisztráltan - 4.619 darab civil megkere­sésre, kérdésre adott tanácsadó választ, melyből 149 darab volt ingyenes jogsegély-szolgál­tatás. A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával működtette a regionális civil tanácsadó-szolgálatot, amelynek keretében hatezerhétszáz bejegyzett társadalmi szervezetnek adott közvetett tanácsadást új honlapján (/www.civilhalo.gyor.hu/ honlap által). Több saját kiadványt, beadványmintát adott közre, jelentetett meg a saját honlapján (www.reflex.gyor.hu). Számos települési fórumon, önkormányzati ülésen, közmeghallgatáson tartott segítő előadást, adott jobbító véleményezést. Itt kell megemlítenünk, hogy a Norvég Civil Társadalmi Alap által vittük az év folyamán a „Nyilvánosság részvételének erősítése” című programot, illetve a Környezetvédelmi Alap Zöld Forrás támogatásával a „Környezetvédelmi állampolgári jogok” című programunkat.

 

7.2. Hazai civil szervezetek segítése és azokkal való együttműködés

Mind szakmai, mind jogi tapasztalataink átadásával segítettünk Győr-Moson-Sopron Megyében a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Veszprém megyében a Cuha-völgyi Bakony-Vasút Szövetség, míg Vas megyében a Pro Natura Szentgotthárd Civil Összefogás Egyesület bejegyzésében. Számos szervezetnek segítettünk a fenntarthatóság, a forrásteremtés, a jogkövető működtetés megismertetésében. Kezdeményezői voltunk szakmai szövetségek létrehozá­sának, a meglévők eredményes munkájának (KÖTHÁLÓ, HUMUSz). Továbbra is koordinálói, vezetői voltunk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Civil Fórumnak, az Aarhusi Munkacsoportnak és létrehoztuk a Zala megyei Páka községben (67 résztvevővel) a Regionális Kulturális Örökségvédelmi Fórumot. Anyagi lehetőségeink mértékében több társszervezetet vontunk be programjainkba, partnernek. Itt jelentősebb programunk volt a „Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a regionális fejlesztési folyamatokban” (NCA), és a „Civil a pályán – a bakonyi vízi malmok védelme” (Ökotárs Alapítvány - NCTA). A Reflex irodájában négy civil szervezetnek adtunk lehetőséget működésük ellátására, a bakonyi oktató központunk nyitott volt a civil műhelytalálkozók, képzések megtartására. Munkáink elismeréseként a zöld mozgalom több munkatársunkat delegált az országos, a tárcaközi és a régiós civil­képviselet ellátására.

 

7.3. Határon átnyúló, nemzetközi együttműködés

Továbbra is jól működik a német, az osztrák és a szlovák partnerszervezeti kapcsolatunk. Ezen kapcsolatokból eredő munkáink 2009-ben döntőrészt a lakossági igények és érdekek képviseletéről, a tapasztalatok átadásáról, a közös fellépésről és tanulmányutakról szóltak. Így a határmentén élők információval való ellátása (Infolánc, többnyelvű kiadvány), a környezeti nevelés segítése (csallóközi iskolák könyvtárfejlesztése), a lakosság egészséges környezethez való jogainak védelme (Rába szennyezés, heiligenkreuzi hulladékégető, határ menti környe­zet­szennyező beruházási tervek), a globális problémák (éghajlatváltozás, lakossági energia­hasz­nálat, szennyezés csökkentés) és a más, hazai szervezetek fiatal munkatársainak tanul­mány­úton való részvételének biztosítása. Külföldi partnereinkkel közös program és fenntarthatósági terveket készítettünk (DST). Hazánkban - az Európai Klímaszövetség ajánlásai alapján – bejegyeztettük (alapító tagként) a Magyarországi Éghajlatvédelmi Civil Szövetséget.

 

7.4. Oktatás, nevelés, szemléletformálás – fiatalok, önkéntesek

A múlt évben, az eddigi iskolai tevékenységeinket, fiatal munkatársainknak köszönhe­tően, tovább szélesítettük. Forráshiánytól függetlenül tájékoztattunk 367 iskolát, hogy ingyenesen vállalunk iskolai előadásokat, szakkörvezetést, rendezvényeken, vetélkedőkön való közre­működést, több programunk kiadványait küldtük meg számukra. Továbbá óvodáknak és iskoláknak segítettünk pályázat­írásban, pályázataik véleményezésében és támogatásában. Örömteli volt, hogy az oktatási intézmények, tanárok, diákok „visszasegítettek” az utcai figyelemfelkeltő akcióink­ban, rendezvényeinken (pl. Klímás akciók, győri és pápai gyermek napok, utcai tanácsadó napok). A Reflex Egyesület szemléletformáló és szakmai munkájában nagy segítséget jelent, hogy a kilenc alkalmazottjából öt a diplomás és szorgalmas fiatalember. További siker, hogy az alkalmazottak és az aktív tagok mellett negyven fős ifjú önkéntes ad ingyenes munkabeli támogatást, akik az ország más-más felsőfokú iskoláiban (Budapest, Gödöllő, Veszprém, Pécs, Győr) tanulnak. Fontos programunk volt, az előző pontban is már leírt, csallóközi iskolák környezetvédelmi anyagokkal való ellátása és könyvtárfejlesztése.

 

7.5. Bakonyi oktatási, képzési központ és erdei iskola

A múlt év igazolta, hogy a Reflex Környezetvédő Egyesület Pápateszér-Farkashegyi központja ismerté vált, mind az iskolák, mind a civil szervezetek között. Habár 2009-ben is csak a működtetését (rezsiköltségek), a fenntartását (kisebb anyagbeszerzés, javítás) és a karban­tartását (zöldterület kaszálás, növényápolás) tudtuk biztosítani. Viszont elkészítettünk több tanösvényt, brosúrát, térképet. Anyagi támogatás hiányában sajnos jelentősebb fejlesztést nem tudtunk végrehajtani. Ennek ellenére egyre több iskolai tábornak, civil szervezeti képzésnek, műhelymunkának adott helyszint az épület és a közel kéthektáros erdei zöld­terület. Örömünkre kihasználtsága túllépte az eddigi élveket.

 

7.6. Egyéb (szakmai programok, nyilvánosság, média)

A Reflex Egyesület tavaly 17 db szakmai programot vitt, illetve 4 db programban volt partnerszervezete más civil csoportnak. Az összes program, a környezetvédelem által, a megőrzést, a fenntarthatóságot és a hosszútávon is értékelhető közhasznúságot szolgálták. Ezek, a globális gondok helyi megoldási javaslataitól, az egy-egy kistelepülés problémáinak orvoslásáig szóltak. Mindezek olvashatóak a saját honlapunkon (www.reflex.gyor.hu). Egy-két program a fenti pontokban ismertetett tevékenységekhez köthető, így a tanácsadásnál leírt lakossági megkeresések száma is. Ez utóbbi a Reflex Egyesület közérdekű és segítő munká­jának ismerté válásának köszönhető. Ennek tudható be az újságírók érdeklődése is. Munkáink ez elmúlt évben is - hasonlóan 2008. évhez - közel háromszáz alkalommal szerepeltek a hazai médiában sajtótájékoztatók, sajtó­anyagok, riportok, stúdióbeszélgetések, saját publikációk, elektronikus megjelenések formá­jában.    

 

Győr, 2010. május 27.

 

Lajtmann József

   elnök

 

Záradék:

 

A Reflex Környezetvédő Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentését a 2010. május 27-i Közgyűlés elfogadta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflex Környezetvédő Egyesület

 

9024 Győr, Bartók Béla út 7.

 

 

 

 

2009. ÉVI

 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

 

 

 

TARTALMA:

 

- EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

- KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

 

 

 

 

 

GYŐR, 2010. MÁJUS 27.

 

 

 

 

 

Lajtmann József

   elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT A REFLEX KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐJE ÁLLÍTOTTA ÖSSZE, ÉS AZT KÖNYVVIZSGÁLÓ TÉTELESEN  VIZSGÁLTA

 

REFLEX KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET

Pk. 60261/1989

19104030 1 08

Fordulónap: 2009. 12. 31.

 

 

1/a. MÉRLEG

 

 

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Befektetett eszközök

11421

 

11351

I.

Immateriális javak

 

 

 

II.

Tárgyi eszközök

11421

 

11351

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

B.

Forgóeszközök

31315

 

28681

I.

Készletek

 

 

 

II.

Követelések

 

 

173

III.

Értékpapírok

 

 

 

IV.

Pénzeszközök

31315

 

28511

C.

Aktív időbeli elhatárolások

8795

1609

13094

Eszközök összesen

51531

 

53129

D.

Saját tőke

45673

 

44678

I.

Induló tőke

 

 

 

II.

Tőkeváltozás

39988

 

42454

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

IV.

Értékelési tartalék

 

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

5685

-3219

2224

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

E.

Céltartalékok

 

 

 

F.

Kötelezettségek

730

 

726

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

730

 

726

G.

Passzív időbeli elhatárolások

5128

-1610

7725

Források összesen

51531

 

53129

 

 

 

Győr, 2010. május 27.

 

 

Lajtmann József

      elnök


 

1/b. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eFt)

 

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

61763

 

61327

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

608

 

1386

a.

alapítótól

 

 

 

b.

központi költségvetéstől

 

 

 

c.

Helyi önkormányzattól

 

 

 

d.

egyéb

608

 

1386

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

55411

 

54318

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

1233

 

930

4.

Tagdíjból származó bevételek

8

 

5

5.

Egyéb bevételek

4503

 

4688

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

7.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

1.

Árbevételek

 

 

 

2.

Egyéb bevételek

 

 

 

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

4.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

C.

Összes bevétel

61763

 

61327

D.

Közhasznú tevékenység költségei

56078

 

59103

1.

Anyagjellegű ráfordítások

34180

 

35154

2.

Személyi jellegű ráfordítások

20036

 

20958

3.

Értékcsökkenési leírás

1452

 

872

4.

Egyéb ráfordítások

242

 

1851

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

168

 

268

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

E.

Vállalkozási tevékenység költségei

 

 

 

1.

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

3.

Értékcsökkenési leírás

 

 

 

4.

Egyéb ráfordítások

 

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

56078

3219

59103

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

 

 

 

H.

Adófizetési kötelezettség

 

 

 

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

 

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

5685

-3219

2224

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások

20036

 

20957

1. Bérköltségek

13310

 

14640

a. megbízási díjak

760

 

 

b. tiszteletdíjak

 

 

 

2. Személyi jellegű egyéb költségek

2438

 

1950

3. Személyi jellegű költségek közterhei

4288

 

4367

B. Nyújtott támogatások

230

 

 

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

 

 

1360

               

 

Győr, 2010. május 27.

Lajtmann József

      elnök

Közhasznúsági Jelentés 2. számú melléklete:

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásról - 2009. év

 

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasználás összege (eFt)

Átvitel összege (eFt)

Elszámolás határideje

időpontja

összege (eFt)

előző évi

tárgyévi

NCA

 

5000

Reflex Környezetvédő Egyesület működési pályázata

2917

2083

 

2009. 05.31

NCA

 

2497

Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a regionális fejlesztési folyamatokban

1457

1040

 

2009. 05.31

NCA

 

850

A környezeti nevelés civil oldali segítése Csallóköz iskoláiban

 

850

 

2009. 05.31

NCA

 

5400

Reflex Környezetvédő Egyesület működési pályázata

 

3150

2250

2010. 05.31

NCA

 

1965

A Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelimi Fórum fejlsztése

 

1146

819

2010. 05.31

NCA

 

1101

A Civilháló elektronikus hírlevél elindítása a Nyugat-dunántúli régióban

 

642

459

2010. 05.31

NCA

 

1500

A nyugat-dtúli, a burgenlandi és a stájero-i zöld szerve-ek civ. érdekérv-i és szakmai közös prog-i

 

875

625

2010. 05.31

NCA

 

1362

Örökségvédelmi Civil Szövetség együttműködésének fejlesztése

 

227

1135

2010. 05.31

KvVM

 

1200

Környezeti nevelési program

700

500

 

2009. 05.31

KvVM

 

2525

Éghajlatvédelmi program

1473

1052

 

2009. 05.31

KvVM

 

1125

Környezetvédelmi jogok alkalmazásának erősítése

656

469

 

2009. 05.31

KvVM

 

3441

Illegális hulladéklerakók felszámolása 4 településen

2007

1434

 

2009. 05.31

KvVM

 

2240

illegális hulladéklerakók felszámolása 2 településen

1307

933

 

2009. 05.31

KvVM

 

1200

A felszínalatti édesvízkincs védelme a Marcal vízgyűjtőjén

 

700

500

2010. 05.31

Összesen:

 

 

 

 

15101

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági Jelentés 3. számú melléklete:

 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról - 2009. év

 

Megnevezés

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás

Megjegyzés

%

eFt

Induló tőke

 

 

 

 

 

Tőkeváltozás

39988

42454

6

2466

 

Lekötött tartalék

 

 

 

 

 

Értékelési tartalék

 

 

 

 

 

Tárgyévi eredmény

2466

2224

-9

-242

 

Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége

 

 

 

 

 

Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági Jelentés 4. számú melléklete:

 

Kimutatása a cél szerinti juttatásokról - 2009. év

 

Juttatás megnevezés

Juttatás összege (eFt)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

eFt

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

Pénzbeli juttatások összesen

 

 

 

 

 

- ebből adóköteles

 

 

 

 

 

- ebből adómentes

 

1360

 

1360

 

Természetbeni juttatások összesen

 

 

 

 

 

- ebből adóköteles             

 

 

 

 

 

- ebből adómentes

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

Pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Nem pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

MINDÖSSZESEN:

 

1360

 

1360

 


Közhasznúsági Jelentés 5. számú melléklete:

 

Kimutatás a kapott támogatásokról - 2009. év

 

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (eFt)

Változás

Előző évi

tárgyévi

%

eFt

Központi költségvetési szervtől

 

 

 

 

 

Nemzeti Civil Alapprogram, Kövi

Szakmai programok, működés

7497

15610

108

8113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzat és szervei

 

 

 

 

 

Önkormányzat

Foglalkoztatás-bővítés, infolánc

900

109

-726

-791

Kisebbségi települési önkormányzat

 

 

 

 

 

Települési önkormányzat társulása

 

 

 

 

 

Magánszemélyektől

 

31

14

-121

-17

Egyéni vállalkozóktól

 

 

 

 

 

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól

 

3610

6123

70

2513

Jogi személyiség nélküli társaságtól

 

 

 

 

 

Közhasznú szervezettől

 

 

 

 

 

SZJA 1%-a (APEH)

 

0

492

 

492

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)

 

 

 

 

 

Egyéb

Tagdíj

8

5

-37

-3

ÖSSZESEN:

 

12046

22353

 

 

 

Közhasznúsági Jelentés 6. számú melléklete:

 

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról - 2009. év

 

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (eFt)

Eltérés

Megjegyzés

 

előző évi

tárgyévi

%

eFt

 

Cél szerintipénzbeli kifizetések

 

 

 

 

 

Természetbeni juttatások

 

 

 

 

 

Szja mentes

 

 

 

 

 

Szja köteles

7897

11695

48

3798

Munkabér

Értékpapír juttatások

 

 

 

 

 

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

760

0

 

-760

 

Költségtérítések*

692

594

-16

-98

Személygépkocsi használat költségtérítése + bérlettérítés

Adott kölcsönök összege

 

 

 

 

 

Kamatmentes kölcsönök

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

9349

12289

 

 

 

 

 

 

 

 << Vissza