Megújuló Regionális Környezetvédelmi Fórumok

A Magyar Természetvédők Szövetsége együttműködve a hét regionális zöld hálózat koordinátor szervezeteivel – köztük a Reflex Környezetvédő Egyesülettel – programot indított a lassan 10 éves hálózatok fejlesztéséért. A civil szervezetek fejlesztéspolitika területén szerzett tapasztalataira támaszkodó tevékenységek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg a „Regionális környezetvédelmi fórumok hálózata – országos környezetvédő civil érdekképviseleti hálózati együttműködés megerősítése a fejlesztési döntéshozatali folyamatokban való legitim és hatékony részvétel érdekében” című pályázat keretein belül. 

 

 

 

 

Megújuló, formalizált hálózat

A Nyugat-Dunántúlon a Környezetvédelmi Fórum országos viszonylatban kiemelkedő sikereket ért el. 2004-ben a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal együttműködési megállapodást írtunk alá, melynek köszönhetően döntéselőkészítő szerepbe kerültünk a fejlesztési folyamatokban, és bekap­csolód­hattunk több, a régió jövőjét meghatározó jelentős fejlesztés környezeti fenntarthatóságának vizsgálatába. Az elmúlt évek indokolttá tették, hogy a kialakult jó együttműködést formalizáljuk, a Környezetvédelmi Fórum 2009. decemberi szombat­helyi találkozóján a jelenlévő szervezetek és az együttműködésüket korábban jelző szervezetek egyhangúlag elfogadták a Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum Hálózat működési szabályzatát (lásd a keretben cikkünk után). Az együttműködés nyitott, ahhoz továbbra is várjuk a régiónkban környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek jelentkezését. Az együttműködéshez kapcsolódó nyilatkozat letölthető a Reflex Egyesület honlapjáról www.reflex.gyor.hu.

 

2010-es tervek

A 2010-es esztendőben tervezett 3 szombathelyi találkozó lehetőséget biztosít, hogy a régiónk környezetét érintő kérdéseket személyesen is megvitassuk, ezekhez ezúton is várjuk az ötleteket, javaslatokat. 2006-ban régiónk a jövőképében önmagát Zöld mintarégióként definiálta, ehhez kapcsolódóan eddig is több lépést tett, de a kitűzött cél eléréséhez még sok a tennivaló. A fórum szakértői együttműködve a Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársaival szeretnék elérni, hogy a Nyugat-dunántúli Operatív Program kereti közt megfogalmazottak szerint kiírásra kerüljön a megelőző környezetvédelmi tevékenységeket támogató pályázat. Erre várhatóan az év első negyedében kerül sor, terveink szerint a felhívásra társadalmi szervezetek és települési önkormányzatok közösen pályázhatnak fenntartható mintatelepülési programok megvalósítására. A felhíváshoz kapcsolódóan igyekszünk naprakész információkat nyújtani a fórum drótpostás levelezőlistáján (nyudu@lev-lista.hu) 

 

Országos háttér

A régiókban önálló életet is élő, de országosan összehangolt, komplex program céljai:

-       a területfejlesztési folyamatok átláthatóságának elősegítése, információk gyűjtése és továbbadása, a társadalmi részvétel lehetőségeinek kibővítése a civil kontroll biztosítása érdekében;

-       a fenntarthatóság érvényesítése a regionális politikával kapcsolatos döntéshozatalban;

-       együttműködési rendszerek kialakítása,  kapacitásépítés zöld és nem zöld szervezetek körében;

-       a regionalizmus erősítése a döntéshozatalban.

Honlap: www.zoldregiokhalozata.hu

A projekt regionális koordinációját tapasztalt zöld szervezetek végzik:

-       Közép-Magyarország – Magyar Természetvédők Szövetsége (országos koordinátor)

-       Nyugat-Dunántúl – Reflex Környezetvédő Egyesület

-       Közép-Dunántúl – Csalán Környezet és Természetvédő Egyesület

-       Dél-Dunántúl – Pécsi Zöld Kör

-       Észak-Magyarország – Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

-       Észak-Alföld – Zöld Kör – a Föld Barátai Magyarország tagja

 

 

 

A Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum Hálózat Működési Szabályzata

 

A nyugat-dunántúli régióban működő környezetvédelemmel, természetvédelemmel vagy fenntartható fejlődéssel foglalkozó civil szervezetek a fejlesztéspolitikai területen való több éves együttműködésükre alapozva, a Zöldrégiók Hálózata részeként, létrehozzák a Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum Hálózatot (továbbiakban Hálózat), amely bíróság által be nem jegyzett civil szerveződésként működik.

 

A tagok a Hálózat működésének rendezésére a következő szabályokat hozzák:

 

I. Általános rendelkezések

1.§.  A Hálózat célja

A Hálózat célja, hogy a Zöldrégiók Hálózata tagjaként elősegítse a környezetvédelemmel, természetvédelemmel vagy fenntartható fejlődéssel foglalkozó civil szervezetek hatékony részvételét a fejlesztéspolitikai, területfejlesztési döntések meghozatalában a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése érdekében.

 

2.§. A Hálózat tagjai

A Hálózat tagja lehet minden olyan a régióban bírósági nyilvántartásba vett társadalmi szervezet és alapítvány, amely

- létesítő okiratában célként szerepel a környezet-, természetvédelem vagy a fenntartható fejlődés elősegítése, és

- független, nem-kormányzati, politikai pártokhoz és gazdasági érdekcsoportokhoz nem tartozik, civil kezdeményezésre létrejött, nem nyereségérdekelt, közérdekű tevékenységet folytat, és

- az 1. mellékletben szereplő nyilatkozat aláírásával csatlakozik a Hálózathoz.

 

II. Működés

3.§. Nyilvánosság

A Hálózat minden ülése nyilvános. Az ülések közötti nyilvánosságot és a folyamatos kapcsolattartást a Hálózat honlapja és levelezőlistája biztosítja.

 

4.§. A Hálózat ülései

(1) A Hálózat szükség szerint, de legalább évente ülésezik.

(2) A Hálózat ülésére minden tagot meg kell hívni. A Hálózat ülésein a tagot a tagszervezet hivatalos képviselője által írásban megbízott delegált képviseli.

(3) A Hálózat koordinátora elektronikus értesítés útján, legkésőbb 8 nappal az ülés előtt meghívja a tagokat és tájékoztatja az ülés időpontjáról, helyszínéről, a várható napirendi pontokról és az esetleges előterjesztésekről. Azon tagok részére, amelyek nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel, a meghívót postai úton kell megküldeni.

 


(4) A Hálózat ülése határozatképes, ha a tagok 50 %-a plusz 1 fő jelen van. Ha a szabályosan összehívott ülés nem határozatképes, akkor a 30 perces várakozási idő elteltével újból összehívott ülés a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül - az eredeti ülés napirendjében megjelölt tárgykörökben - határozatképes. Erre a kiküldött meghívóban külön fel kell hívni a tagok figyelmét.

(5) A Hálózat a döntéseit általában nyílt szavazással hozza. A döntések meghozatalához a jelenlévők 50 %-a plusz 1 fő egybehangzó szavazatára van szükség. A tisztségviselők megválasztása esetén a tisztség megszerzéséhez a jelenlévők 50 %-ának + 1 főnek, de legalább a regisztrált szervezetek 25 %-ának igen szavazatára van szükség.

 

III. Tisztségviselők

5.§. A Hálózat elnöksége

(1) A Hálózat a résztvevő szervezetek delegált képviselői által javasolt személyek közül két évre elnökséget választ. Az elnökség az ülés döntése alapján legalább 3 fős, de legfeljebb 5 fős.

(2) Az elnökség feladata a Hálózat szakmai munkájának összehangolása.

 

6.§. A Hálózat koordinátora

(1) A  Hálózat a résztvevő szervezetek delegált képviselői által javasolt személyek közül két évre koordinátort választ. A koordinátor feladata a Hálózat munkájának koordinációja és általános képviselete a Zöldrégiók Hálózatában, illetve a különböző az állami, társadalmi szervezetek felé.

(2) A koordinátor munkáját titkársági szervezet segíti, amely az első két évben a Reflex Környezetvédő Egyesület.

 

7.§. A Hálózat egyéb delegáltjai

A Hálózat a szerveződés ülésének döntése alapján a résztvevő szervezetek delegált képviselői által javasolt személyek közül egyéb delegáltakat is választhat a Hálózat képviseletére adott kormányzati vagy nem-kormányzati testületek munkájában.

 

8.§. Tisztségek megszűnése

A tisztség megszűnik, ha a tisztségviselő:

- e megbízatásáról írásban lemondott,

- meghalt, illetve szervezet esetén megszűnt,

- a Hálózat visszahívta a tisztségviselők választására meghatározott módon,

- mandátuma lejárt.

 

IV. Záró rendelkezések

9.§.  Működés elvei

A Hálózat működése megfelel a demokratikus működési elveknek, különös tekintettel a TAMOP 2.5.1. pályázat kiírásában meghatározott elveket.

 

10.§.  Záró rendelkezések

(1) A  Hálózat a Zöldrégiók Hálózata részeként, bíróság által nem bejegyzett szerveződésként működik.

(2) Jóváhagyta az Hálózat 2009. december 16-ai ülése, amikortól hatályba is lépett.

 

 A cikkhez csatolt dokumentumok:
reszveteli_szandeknyilatkozat.doc

<< Vissza