Közhasznúsági jelentés - 2008

A REFLEX Környezetvédő Egyesület közhasznú jelentése - törvényi előírásoknak megfelelően – az egyesület irodájában bárki által megtekinthető, illetőleg abból másolat készíthető. Ezen kívül - a közgyűlésen elhangzottak alapján - elektronikus formában is közzétesszük itt, a honlapunkon is.

  Reflex Környezetvédő Egyesület

9024 Győr, Bartók Béla út 7.

 

 

 

2008. évi

Közhasznúsági jelentése

  

Győr, 2009. május 28.

  

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 

A Reflex Környezetvédő Egyesület 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 51.531 ezer Ft, a saját tőke 45.673 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

A 2008. évben a Reflex Egyesület 19.791 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 2.308 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A csökkenés egyik oka, hogy a tárgyévben a 2008. évi NCA támogatás összege jelentősen csökkent, valamint a tárgyévet érintő része került aktív elhatárolással könyvelésre (az elnyert támogatás 7/12-ed része, mivel az 2008.06.01-2009.05.31 időszakra szól), KÖVI Illegális hulladéklerakó programot érintő támogatás szintén aktív elhatárolással került könyvelésre (az elnyert támogatás 7/12-ed része, mivel az 2008.06.01-2009.05.31 időszakra szól). A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Előző évhez képest a Reflex tartaléka (vagyona) 1.763 ezer Ft összeggel nőtt, mely az egyéb bevételek megtartásából keletkezett. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünk által nyújtott, az e soron történt kifizetéseket a 4. sz. melléklet mutatja be.

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

Tárgyévben a Reflex Egyesület összesen 18.891 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 9.157 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka az állami támogatások elmaradása – csökkenése (NCA). A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben részben bér (7.897.- e/Ft), részben költségtérítésben részesültek (691.- e/Ft). A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest jelentősen csökkentek. Megállapítható, hogy a Reflexnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

 

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

A Reflex Környezetvédő Egyesület 2008. évi közhasznú tevékenységeit az alábbi főbb pontokban és az azokban végzett jelentősebb tevékenységekben foglalhatjuk össze:

 

7.1. Demokráciafejlesztés, civil érdekérvényesítés, tanácsadás

 

Hasonlóan az előző évekhez, a múlt évben is felvállalta a Reflex Egyesület az ingyenes lakossági, civil szervezeti, önkormányzati és azok intézményeinek (elsősorban iskoláknak) az Egyesület céljaiban megfogalmazott tevékenységekről szóló tanácsadást. A győri szervezet országos megkeresések alapján - regisztráltan - 4.773 darab civil megkere­sésre, kérdésre adott tanácsadó választ, melyből 133 darab volt ingyenes jogsegély-szolgál­tatás. A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával működtette a regionális civil tanácsadó-szolgálatot, amelynek keretében 6.700 bejegyzett társadalmi szervezetnek adott közvetlen (29 kistérségben rendezett fórum), illetve közvetett (új, naprakész honlap /www.civilhalo.gyor.hu/ által) tanácsadást. Több saját kiadványt, beadványmintát adott közre, jelentetett meg a saját honlapján. Számos települési fórumon, önkormányzati ülésen, közmeghallgatáson tartott segítő előadást, adott jobbító véleményezést.

 

7.2. Hazai civil szervezetek segítése és azokkal való együttműködés

 

Győri szervezetként, jogi segítségünkkel került bejegyzés alá Veszprém megyében a Bakony-Vasút Szövetség, Vas megyében a Pro Natura Szentgotthárd Civil Összefogás Egyesület. Számos szervezetnek segítettünk a fenntarthatóság, a forrásteremtés, a jogkövető működtetés megismertetésében. Kezdeményezői voltunk szakmai szövetségek létrehozá­sának, a meglévők eredményes munkájának. Koordinálói, vezetői voltunk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Civil Fórumnak, az Aarhusi Munkacsoportnak és kezdeményeztük a Regionális Kulturális Örökségvédelmi Fórum létrehozását. Anyagi lehetőségeink mértékében több társszervezetet vontunk be programjainkba, partnernek. A Reflex irodájában négy civil szervezetnek adtunk lehetőséget működésük ellátására, a bakonyi oktató központunk nyitott volt a civil műhelytalálkozók, képzések megtartására. Munkáink elismeréseként a zöld mozgalom több munkatársunkat delegált az országos és a régiós civilképviselet ellátására.

 

7.3. Határon átnyúló, nemzetközi együttműködés

 

A korábbi évekhez képest erősödött a német, az osztrák és a szlovák partnerszervezeti kapcsolatunk. Ezen kapcsolatokból eredő munkáink döntőrészt a lakossági igények és érdekek képviseletéről, a tapasztalatok átadásáról, a közös fellépésről és tanulmányutakról szóltak. Így a határmentén élők információval való ellátása (Infolánc, többnyelvű kiadvány), a környezeti nevelés segítése (csallóközi iskolák könyvtárfejlesztése), a lakosság egészséges környezethez való jogainak védelme (Rába szennyezés, heiligenkreuzi hulladékégető, határ menti környe­zet­szennyező beruházási tervek), a globális problémák (éghajlatváltozás, lakossági energia­hasz­nálat, szennyezés csökkentés) és a más, hazai szervezetek fiatal munkatársainak tanul­mány­úton való részvételének biztosítása. Külföldi partnereinkkel - mind Európai Uniós társa­dalmi szervezetekként - közös program és fenntarthatósági terveket készítettünk. Hazánkban - az Európai Klímaszövetség ajánlásai alapján - kezdeményeztük a Magyar Éghajlatvédelmi Civil Szövetség megalakítását.

 

 

 

7.4. Oktatás, nevelés, szemléletformálás – fiatalok, önkéntesek

 

A múlt évben, az eddigi iskolai tevékenységeinket, fiatal munkatársainknak köszönhe­tően, kiszélesítettük. Forráshiánytól függetlenül tájékoztattunk 420 iskolát, hogy ingyenesen vállalunk iskolai előadásokat, szakkörvezetést, rendezvényeken, vetélkedőkön való közre­működést. A sok visszajelzés ellenére ezt teljesíteni tudtuk, az általunk felvállalt, környezet-, természet- és fogyasztóvédelem témakörében. Továbbá óvodáknak és iskoláknak segítettünk pályázat­írásban, pályázataik véleményezésében és támogatásában. Örömteli volt, hogy az oktatási intézmények, tanárok, diákok „visszasegítettek” az utcai figyelemfelkeltő akcióink­ban, rendezvényeinken. A Reflex Egyesület szemléletformáló és szakmai munkájában nagy segítséget jelent, hogy a kilenc alkalmazottjából öt a diplomás és szorgalmas fiatalember. További siker, hogy az alkalmazottak és az aktív tagok mellett 40 fős ifjú önkéntes ad ingyenes munkabeli támogatást, akik az ország más-más felsőfokú iskoláiban (Budapest, Gödöllő, Veszprém, Pécs, Győr) tanulnak.

 

7.5. Bakonyi oktatási, képzési központ és erdei iskola

 

A múlt év igazolta, hogy a Reflex Környezetvédő Egyesület Pápateszér-Farkashegyi központja ismerté vált, mind az iskolák, mind a civil szervezetek között. Habár 2008-ban csak a működtetését (rezsiköltségek), a fenntartását (kisebb anyagbeszerzés, javítás) és a karban­tartását (zöldterület kaszálás, növényápolás) tudtuk biztosítani. Viszont elkészítettünk több tanösvényt, brosúrát, térképet. Anyagi támogatás hiányában sajnos jelentősebb fejlesztést nem tudtunk végrehajtani. Ennek ellenére egyre több iskolai tábornak, civil szervezeti képzésnek, műhelymunkának adott helyszint az épület és a közel kéthektáros erdei zöld­terület.

 

7.6. Egyéb (szakmai programok, nyilvánosság, média)

 

A Reflex 2008-ban 19 darab szakmai programot vitt, melyek a környezetvédelem által a megőrzést, a fenntarthatóságot és a hosszútávon is értékelhető közhasznúságot szolgálták. Ezek, a globális gondok helyi megoldási javaslataitól, az egy-egy kistelepülés problémáinak orvoslásáig szóltak. Mindezek olvashatóak a saját honlapunkon (www.reflex.gyor.hu). Egy-két program a fenti pontokban ismertetett tevékenységekhez köthető, így a tanácsadásnál leírt lakossági megkeresések száma is. Ez utóbbi a Reflex Egyesület közérdekű és segítő munká­jának ismerté válásának köszönhető. Ennek tudható be az újságírók érdeklődése is. Munkáink ez elmúlt évben közel 300 alkalommal szerepeltek a hazai médiában sajtótájékoztatók, sajtó­anyagok, riportok, stúdióbeszélgetések, saját publikációk, elektronikus megjelenések formá­jában.    

 

Győr, 2009. május 28.

 

Lajtmann József

elnök

 

 

Záradék:

 

A Reflex Környezetvédő Egyesület 2008. évi Közhasznúsági jelentését a 2008. május 28-i Közgyűlés elfogadta.

 

 

 

MÉRLEG

 

 

 

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Befektetett eszközök

11953

 

11421

I.

Immateriális javak

1

 

0

II.

Tárgyi eszközök

11952

 

11421

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

B.

Forgóeszközök

34889

 

40110

I.

Készletek

 

 

 

II.

Követelések

64

 

0

III.

Értékpapírok

 

 

 

IV.

Pénzeszközök

34825

 

31315

C.

Aktív időbeli elhatárolások

1118

 

8795

Eszközök összesen

47960

 

51531

D.

Saját tőke

39988

 

45673

I.

Induló tőke

 

 

 

II.

Tőkeváltozás

36066

 

39988

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

IV.

Értékelési tartalék

 

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

3922

 

5685

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

E.

Céltartalékok

 

 

 

F.

Kötelezettségek

932

 

730

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

932

 

730

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

7040

 

5128

G.

Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

Források összesen

47960

 

51531


 

EREDMÉNYKIMUTATÁS

 

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

32512

 

61763

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

277

 

608

a.

alapítótól

 

 

 

b.

központi költségvetéstől

 

 

 

c.

helyi önkormányzattól

 

 

 

d.

egyéb

277

 

608

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

28627

 

55411

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

400

 

1233

4.

Tagdíjból származó bevételek

6

 

8

5.

Egyéb bevételek

3202

 

4503

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

7.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

1.

Árbevételek

 

 

 

2.

Egyéb bevételek

 

 

 

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

4.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

C.

Összes bevétel

32512

 

61763

D.

Közhasznú tevékenység költségei

28590

 

56078

1.

Anyagjellegű ráfordítások

12273

 

34180

2.

Személyi jellegű ráfordítások

14506

 

20036

3.

Értékcsökkenési leírás

1800

 

1452

4.

Egyéb ráfordítások

11

 

242

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

168

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

E.

Vállalkozási tevékenység költségei

 

 

 

1.

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

3.

Értékcsökkenési leírás

 

 

 

4.

Egyéb ráfordítások

 

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

28590

 

56078

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

 

 

 

H.

Adófizetési kötelezettség

 

 

 

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

 

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

3922

 

5685

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások

14506

 

20036

1. Bérköltségek

9848

 

13310

a. megbízási díjak

0

 

760

b. tiszteletdíjak

 

 

 

2. Személyi jellegű egyéb költségek

1448

 

2438

3. Személyi jellegű költségek közterhei

3210

 

4288

B. Nyújtott támogatások

0

 

230

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

 

 

 

               

 

 

 

 

KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2008. év

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasználás összege (Ft)

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás határideje

időpontja

összege (Ft)

előző évi

tárgyévi

KVVM

2008.12.17.

2240282

Illegális hulladék

0

1120141

1120141

2009.05.31

KVVM

2008.12.17.

4303850

Illegális hulladék

0

1720663

2583187

2009.05.31

KVVM

2008.12.20

2525250

Éghajlatvédelem

0

2272725

252525

2009.08.31

KVVM

2008.12.20

1125000

Jog

0

1125000

0

2009.08.31

KVVM

2008.12.20

1200000

Környezeti nevelés

0

1200000

0

2009.08.31

NCA

2008.10.07

2497000

Fórum

0

2497000

0

2009.05.31

NCA

2008.08.14

5000000

Működés

0

4500000

500000

2009.05.31

Összesen:

 

18.891.382.-

 

 

14.435.529.-

4455853

 

 

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2008. év

Megnevezés

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás

Megjegyzés

%

eFt

Induló tőke

 

 

 

 

 

Tőkeváltozás

36066

39988

11

3922

 

Lekötött tartalék

 

 

 

 

 

Értékelési tartalék

 

 

 

 

 

Tárgyévi eredmény

3922

5685

14

1463

 

Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége

 

 

 

 

 

Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége

 

 

 

 

 

Egyéb

39988

45673

 

5385

 

 

KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2008. év

Juttatás megnevezés

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

Pénzbeli juttatások összesen

 

 

 

 

 

- ebből adóköteles

 

 

 

 

 

- ebből adómentes

5612480

3100328

-45

2512152

 

Természetbeni juttatások összesen

 

 

 

 

 

- ebből adóköteles             

 

 

 

 

 

- ebből adómentes

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

Pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Nem pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

MINDÖSSZESEN:

5612480

3100328

-45

2512152

 


KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2008. év

 

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)

Változás

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Központi költségvetési szervtől

 

 

 

 

 

Nemzeti Civil Alapprogram

Fórum, működés

17.445.000.-

7497000

-57

9948000

Nemzeti Sporthivatal

 

 

 

 

 

Elkülönített állami pénzalap

Illegális hulladék, éghajlatvédelem, jog, környezeti nevelés

4390000

11.394.382.-

161

7004382

Helyi önkormányzat és szervei

 

 

 

 

 

Önkormányzat

Foglalkoztatás-bővítés, infolánc

164000

900000

449

736000

Kisebbségi települési önkormányzat

 

 

 

 

 

Települési önkormányzat társulása

 

 

 

 

 

Magánszemélyektől

 

18000

31000

72

13000

Egyéni vállalkozóktól

 

 

 

 

 

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól

 

5747600

3610000

-37

-2137600

Jogi személyiség nélküli társaságtól

 

 

 

 

 

Közhasznú szervezettől

 

 

 

 

 

SZJA 1%-a (APEH)

 

277000

0

-177

-277000

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)

 

 

 

 

 

Egyéb

tagdíj

6000

8000

+33

+2000

ÖSSZESEN:

 

28.047.600.-

23.440.382.-

-16

-4607218

 

 

KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2008. év

 

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

 

előző évi

tárgyévi

%

Ft

 

Cél szerintipénzbeli kifizetések

 

0

 

 

 

Természetbeni juttatások

 

0

 

 

 

Szja mentes

 

0

 

 

 

Szja köteles

 

7897000

 

 

munkabér

Értékpapír juttatások

 

0

 

 

 

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

 

760000

 

 

 

Költségtérítések*

 

691500

 

 

Személygépkocsi használat költségtérítése +bérlettérítés

Adott kölcsönök összege

 

0

 

 

 

Kamatmentes kölcsönök

 

0

 

 

 

Egyéb juttatások

 

0

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

9348500

 

 

 

 

 

 << Vissza