Környezeti szempontú észrevételek a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program 2007-2013 Egyeztetési változatáhozÁltalános észrevételek

 

A nyugat-dunántúli régió 2007-2013 időszakához kapcsolódó tervezési folyamatban jövőképet tűzött ki magának, amely szerint a régiók közül szeretne kitűnni a környezet-, természetvédelem területén, szeretne „Zöld mintarégióvá” válni. Ehhez kapcsolódóan alapvetően érvényesítendő horizontális elvként jelent meg a tervezési folyamatának elején a „Fenntarthatóság - a gazdasági, a környezeti, a társadalmi és a kulturálishatások egyidejű figyelembevételével (pl. térségi belső gazdaság-fejlesztés, megújuló-energia hasznosítása, környezetkímélő- és energia-hatékony technológiák támogatása, decentralizált hálózati infrastruktúra karbantartásának és felújításának támogatása révén)”, amelyet a Regionális Fejlesztési Tanács 38/2004. (IX. 22.) NYDRFT határozata erősítette meg. Sajnos a tervezési folyamatok során az ehhez kapcsolódó tervrészek folyamatos gyengültek, és jelen egyeztetési anyagban már többnyire csak az elvek szintjén érvényesülnek.

A Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum együttműködve a regionális tervezésért felelős Tervező Hálózat Intézettel és a Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársaival a „Zöld mintarégió” eléréséhez alapvetésként határozta meg:

1. A környezeti szempontok érvényesítését a fejlesztési folyamatokban;

2. A környezet megóvását, rehabilitációját, fejlesztését célzó programok támogatását.

A két alapvetés közül az első csak a stratégiai szinten, a második a lehetőségekhez, és a korábbi verziókhoz képest gyengén érvényesül a programleírásban.

            Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program Egyeztetési változata sajnos nem járul hozzá, hogy a régió valóban kitűnhessen a környezetvédelem területén. Összehasonlítva más régiók operatív programjaival, környezeti szempontok alapján azoknál gyengébbnek tűnik.

 

 

Részletes észrevételek, konkrét szövegmódosítási javaslatokkal  

 

A helyzetértékelés problémaként említi, „hogy az emberek egy része érzéketlen a környezetével szemben”, valamint a stratégia átfogó célként határozza meg az elvet: „Környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedı gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglalkoztatás elősegítése érdekében.” Később horizontális elvként is megjelenik környezettudatosság, fenntarthatóság.  Mindezek a környezeti szempontok fontosságára utalnak, azonban ezek a szempontok a prioritások ismertetéseiből hiányoznak. A dokumentumban ismertetett probléma a cél elérésen alapfeltételeként állított szempontok alapján az alábbi módosítási javaslatokat tesszük:

 

1.  A 2. A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ SWOT ANALÍZISE, Gyengeségek felsorolásába kerüljön be: Az emberek érzéketlensége környezetükkel szemben – gondolat.

 

2. 4.1. Regionális Gazdaságfejlesztés; 4.1.2 Beavatkozási területek, tevékenységeket

A regionális klaszterekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése; tevékenységek felsorolásához új elemként javasoljuk beépíteni:

– Környezeti tanácsadó hálózat a környezeti szempontok érvényesítéséért a klaszterek és vállalati hálózatok munkájában.

 

3. 4.2 TURIZMUSFEJLESZTÉS - PANNON ÖRÖKSÉG MEGÚJÍTÁSA a cím megtévesztő, hisz a tervezett tevékenységek a természeti és kulturális értékeket, mint forrást használják gazdasági haszon elérésére, noha a cél az lenne, hogy az értékeket megóvjuk és megújítsuk.

 

4. Pannon-termál program kiszélesítése / Tevékenységek / gyógyfürdőhelyek egészségügyi intézményeinek gyógyvízre épülő gyógyászati célú szolgáltatásaihoz szükséges infrastruktúra fejlesztése az energiahatékonysági megoldások figyelembevételével; rész módosítása az alábbiak szerint:

…infrastruktúra fejlesztése az energiahatékonyság, megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek felhasználásával.

(Az alátámasztó rész még egyértelműen utal a megújuló energiaforrások használatának ösztönzésére, ez azonban a tevékenységek között már nem jelenik meg.)

 

5. Pannon Kulturális Út / Tevékenységek / a támogatott turisztikai vonzerők használatához közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl. bekötő utak, kerékpárutak, közterületek, parkok, közbiztonság javításához kapcsolódó beruházások bekezdésből a bekötő utak-at kérjük törölni, hisz ha nincs ilyen út, azt valószínűleg csak a természeti környezet jelentős károsításával lehet létrehozni.

 

6. Tájegységi ökoturisztikai (aktív) programok fejlesztése / Tevékenységek / a nemzeti parkok, natúrparkok és egyéb védett természeti területek (tájvédelmi körzetek) turisztikai célú fejlesztése (látogatóközpontok kiépítése, oktató bázisok és tanösvények fejlesztése, bemutatóhelyek és rendezvények szervezésére alkalmas területek kialakítása, turista útvonalak kiépítése); bekezdés helyett:

– a nemzeti parkok, natúrparkok, védett természeti területek (tájvédelmi körzetek) és egyéb nem védett, de turisztikai potenciállal rendelkező területek megújítása, turisztikai célú fejlesztése (területek megóvását, megújítását célzó tevékenységek, látogatóközpontok kiépítése, oktató bázisok és tanösvények fejlesztése, bemutatóhelyek és rendezvények szervezésére alkalmas területek kialakítása, turista útvonalak kialakítása)

 

7. Tájegységi ökoturisztikai (aktív) programok fejlesztése / Tevékenységek / a támogatott turisztikai vonzerők használatához közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl. bekötő utak, közterületek, parkok, közbiztonság javításához kapcsolódó beruházások. bekezdésből a bekötő utak-at kérjük törölni, hisz ha nincs ilyen út, azt valószínűleg csak a természeti környezet jelentős károsításával lehet létrehozni.

 

8.  Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek, turisztikai klaszterek létrehozása,

fejlesztése. / Tevékenységek / a turisztikai célú projektek fejlesztése és a tevékenységek koordinációja; bekezdés bővítése az alábbiak szerint:

a turisztikai célú projektek fejlesztése és a tevékenységek koordinációja, környezeti hatásainak vizsgálata.

 

9. 4.3.2 Beavatkozások, tevékenységek / Integrált városrehabilitációs tevékenységek leromlott városi lakóterületeken vagy leromlással fenyegetett lakótelepeken / Tevékenységek / Tanulmányok, kiviteli tervek készítése a jelenlegi és a későbbi rehabilitációs szakaszokhoz kapcsolódóan; rész kiegészítése:

– …a jelenlegi és későbbi közcélú rehabilitációs szakaszokhoz kapcsolódóan;

 

10. Helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása rész sajnos nem veszi figyelembe a vasutat, mind közösségi közlekedési eszközt, noha ennek fontos szerepe van és kell, hogy legyen a jövőben is egy integrált távolsági közlekedési rendszerben. Sajnos az ország vezetése célul tűzte ki a vasúti szárnyvonalak leépítését. Az elégtelen feltételek – lepusztult megállók, várótermek, koszos, rossz műszaki állapotú szerelvények, nem kellően átgondolt menetrend – megszüntetése hozzájárulhat, hogy a vasút szerves részévé váljon a régió közösségi közlekedési rendszerének. Ezen szempontokat javasoljuk beépíteni az Alátámasztás részbe, és ezek alapján a Tevékenységek közt módosításra javasoljuk az autóbusz pályaudvarok, végállomások felújítása, átépítése utasforgalmi szempontok szerint, mozgáskorlátozottak tömegközlekedésének elősegítését biztosító tevékenységek fejlesztése; az alábbiak szerint:

– autóbusz pályaudvarok, végállomások, vasúti várótermek felújítása, átépítése…

 

11. 4.4 KISTÉRSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK

A címben javasoljuk a KISTÉRSÉGI szó törlését. A korábbiakban ez a prioritási tengely biztosított keretet a környezeti szempontból előremutató tevékenységeknek, mint például a közösségi támogatás megújuló energiaforrások felhasználására, energiatakarékossági fejlesztésekhez, vagy a lakosság környezeti tudatosságát fokozó akciók támogatása. Mivel a dokumentum nem részletezi, milyen szempontok alapján kerültek ki, „határolódtak le” ezen intézkedések, javasoljuk módosítani a prioritási tengelyt, az alábbi, a korábbi programban megtalálható részekkel:

11.a. Megújuló-és alternatív energiaforrások komplex (hőhasznosítás és villamosenergia-termelés + egyéb célú) térségi vagy települési közösségi rendszerekben való hasznosítása. A közösségi felhasználás biztosítja a kistelepülések igényeihez alkalmazkodó, környezetbarát rendszerek kialakításának lehetőségét, fenntartását energetikai „autonómiák” létrehozását a biztonság-megőrzés keretein belül.

-         Helyi biomassza-fűtőművek építése, napkollektorral kombinált rendszerek kialakítása

-         Szélenergia-hasznosításhoz kapcsolódó közösségi szélerőművek létesítése

-         Geotermikus energia hasznosításához kapcsolódó infrastruktúra kialakítása és beruházások megvalósítása

-         Biogáz energetikai felhasználását célzó beruházások

11.b. Helyi és regionális jelentőségű természeti és táji értékek megőrzése, természetvédelmi programok megvalósítása és ehhez kapcsolódóan:

-         Élőhelyek, ritka fajok fenntartása

-         Erdők, fasorok védelmi funkcióinak fejlesztése

-         Élővilágra, táji értékekre vonatkozó adatbázisok létrehozása – értékleltár jellegű

-         Özöngyomok visszaszorítási módszereinek kifejlesztése, alkalmazása – kutatások, módszertani fejlesztések, speciális gépek beszerzése, fejlesztése

-         a tevékenységek kommunikációja, tudatformálás

11.c. Környezeti tudatosság fokozása, környezeti demokrácia és társadalmi részvétel erősítése; környezetvédelmi, fenntarthatósági, tájvédelmi és természetvédelmi informálás, oktatás és szemléletformálás; a környezetbarát és egészséges életmódra, fenntartható fogyasztásra irányuló tudatosságnövelő kampányok.

11.d. A környezeti nevelésben részt vevő oktatási intézmények és civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek javítása. A környezeti nevelési célú intézmények (erdei iskolák) felújítása, oktató helyiségek kialakítása, tananyagfejlesztés, programok szervezése. Az intézmények hálózati együttműködésének kialakítása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése. (Regionális adatbázis kialakítása) Kistérségi alapon szervezett környezeti nevelési programok megvalósítása. A régióban lévő főiskolák, egyetemek környezeti nevelési, erdei iskolai képzésének segítése, hallgatóinak gyakorlati hely, képzés biztosítása.

Amennyiben erre nincs mód, javasoljuk feltüntetni ezek indokát a 4.4.4. Lehatárolási szempontok között.     

 

12. Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése / Tevékenységek / Három számjegyű utak, amelyek nem TEN folyósóra hordanak rá, valamint négy- és ötszámjegyű utak felújítása, építése (utak építése, burkolatának és alépítményének felújítása, szélesítése és megerősítése a nehezen elérhető települések megközelíthetőségének javítása érdekében); bekezdésből javasoljuk törölni az építése-t. Egy új útszakasz építése jelentősen nagyobb költségeket igényel, mint a meglévők felújítása, és a várható források sajnos a felújítási igényeket sem képesek teljes mértékben kielégíteni.

 

13. 4.5 HELYI ÉS TÉRSÉGI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 4.5.1. A prioritás céljai közé új bekezdéséként:

– Környezettudatosság fokozása a régióban, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése. 

 

14. 4.5.2 Beavatkozási területek, tevékenységek közé új elemként javasoljuk:

– A környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése

Alátámasztás

A régióban – más régiókhoz képest – a környezetvédelmi társadalmi szervezeteinek száma meglehetősen alacsony, az azokban tevékenykedő szakemberek száma is kicsi. Mivel ezek a szervezetek a környezettudatosság terjesztésének, kialakításának kezdeményezői és szakmai letéteményesei, ezen kívül pedig állami feladatokat is átvállalnak, ezért mindenképpen szükséges megerősítésük, programjaik támogatása, növekedésük és integrációjuk fokozása. A Regionális Környezetvédelmi Fórum – mely e szakterületen az RFT partnerszervezete – szervezettségének növelése is indokolt. Különösképpen a környezetvédelmi szakemberek nélkül működő önkormányzatok szakmai segítése és a velük való együttműködés területén.

A lakosság érzéketlensége a környezetük iránt fontossá teszi olyan szolgáltatások megalapozását és fejlesztését, melyek változtatni képesek ezen, és fokozni képesek a lakosság környezettudatosságát. A kapcsolódó szolgáltatások környezeti információs rendszerek, környezeti tanácsadás régión belüli helyzete különböző, a megyei jogú városokban, ha hiányosan is de rendelkezésre állnak, viszont a kisebb városokban, településeken nincsenek meg. A környezeti érzékenység fokozása szükségszerű, hisz ezzel hosszú távon alapozható meg a régió fenntartható fejlődése.  

Tevékenységek

– Környezeti tudatosság fokozása, környezeti demokrácia és társadalmi részvétel erősítése; környezetvédelmi, fenntarthatósági, tájvédelmi és természetvédelmi informálás, oktatás és szemléletformálás; a környezetbarát és egészséges életmódra, fenntartható fogyasztásra irányuló tudatosságnövelő kampányok. (Azonos a 11.c. javaslattal, amennyiben ott nincs mód a beillesztésre.)

– A környezeti nevelésben részt vevő oktatási intézmények és civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek javítása. A környezeti nevelési célú intézmények (erdei iskolák) felújítása, oktató helyiségek kialakítása, tananyagfejlesztés, programok szervezése. Az intézmények hálózati együttműködésének kialakítása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése. (Regionális adatbázis kialakítása) Kistérségi alapon szervezett környezeti nevelési programok megvalósítása. A régióban lévő főiskolák, egyetemek környezeti nevelési, erdei iskolai képzésének segítése, hallgatóinak gyakorlati hely, képzés biztosítása.  (Azonos a 11.d. javaslattal, amennyiben ott nincs mód a beillesztésre, illetve ide kerül a Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése / tevékenységek közül)

 

15. 4.6. Technikai segítségnyújtás / Az OP technikai segítségnyújtás prioritása a központi Végrehajtás Operatív Programtól eltérő, a NYDOP végrehajtását segítő tevékenységeket, tevékenység-csoportokat támogat, kiemelten: részhez új bekezdésként:

– A környezeti és esélyegyenlőségi fenntarthatósági szempontok érvényestését segítő szakértői tevékenység a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program megvalósításában, különösen a pályázatok bírálata során;

– OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések; bekezdést kiegészíteni:

– OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések; különös tekintettel a környezeti és esélyegyenlőségi fenntarthatósági szempontok érvényesítésére;

 

16. 6.2.1 Monitoring bizottság / Összetétele: egy környezetvédelmi civil szervezet delegált képviselője, bekezdés helyett:

– a környezetvédelmi civil szervezetek egy delegált képviselője;

 

Tisztelettel kérjük észrevételeink figyelembevételét és beépítését a programba, valamint a folyamathoz kapcsolódó tájékoztatást a Reflex Környezetvédő Egyesület címén: 9024 Győr, Bartók Béla u. 7.; 96/316-192; reflex@c3.hu .

 

Győr, 2006. november 6.

 

Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány

Ökológiai Stúdió Alapítvány

Pannon Természetvédő Szövetség

Reflex Környezetvédő Egyesület<< Vissza