Győr Város Stratégiai Zajtérképe

A Reflex Környezetvédő Egyesület programja a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás 2012 pályázati kiírásán támogatást nyert. Tárgya a környezeti elemeket érintő Győr város belterületén történő jelentősebb beruházások kivitelezésénél való civil közreműködés. A Reflexről közismert, hogy mindig a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, így a tervegyeztetési időszakban jelzi észrevételeit, tesz kezdeményező, vagy módosító javaslatokat, szükség esetén pedig ügyfélként vesz részt a beruházások hatósági, engedélyezési folyamatában. Jelen esetben kilenc nagyobb - részben, vagy teljes körűen engedélyezett - városi beruházásnál a kivitelezési munkák konfliktusait vizsgáljuk. A közreműködő felekkel (beruházó, kivitelező, hatóság, önkormányzat, civil szervezetek és lakosság) keressük a beavatkozások lehető legkisebb környezeti károkkal járó lehetőségeit. Egyik „beruházás” a Győr város Stratégiai Zajtérképe Program. Ennek a zajtérképnek és intézkedési tervnek is utána jártunk. 

A Reflex Környezetvédő Egyesület programja a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás 2012 pályázati kiírásán támogatást nyert. Tárgya a környezeti elemeket érintő Győr város belterületén történő jelentősebb beruházások kivitelezésénél való civil közreműködés. A Reflexről közismert, hogy mindig a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, így a tervegyeztetési időszakban jelzi észrevételeit, tesz kezdeményező, vagy módosító javaslatokat, szükség esetén pedig ügyfélként vesz részt a beruházások hatósági, engedélyezési folyamatában. Jelen esetben kilenc nagyobb - részben, vagy teljes körűen engedélyezett - városi beruházásnál a kivitelezési munkák konfliktusait vizsgáljuk. A közreműködő felekkel (beruházó, kivitelező, hatóság, önkormányzat, civil szervezetek és lakosság) keressük a beavatkozások lehető legkisebb környezeti károkkal járó lehetőségeit. Egyik „beruházás” a Győr város Stratégiai Zajtérképe Program. Ennek a zajtérképnek és intézkedési tervnek is utána jártunk.

 

A program előzménye

Győr városa - a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet alapján, mely a 100 ezer lakosnál nagyobb városokra előírja a zajtérkép és az intézkedési terv elkészítését - összeállította a „Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése” című pá­lyá­zatot. A projekt (KEOP-6.3.0/Z/10-11-2011-0001) a Környezet és Energia Operatív Prog­ramon támogatást kapott, 66.421.750.- forint összeggel. A támogatás 95% mértékű, melyhez a város csatolja az 5%-os önrészt.

A stratégiai zajtérkép műszaki dokumentációját a Geodéziai és Térképészeti Zrt., a Vibrocomp Kft. és a Közle­kedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. állította össze. Győr M.J.V. Közgyűlése a 159/2012 (VI. 29.) Kgy. számú határozatával elfogadta Győr város stratégiai zajtérképét. Az évvégén, 2012. december 21-én az elfogadott zajtérkép alapján összeállított intézkedési tervet a város önkormányzata társadalmi egyeztetésre bocsátotta.

 

A projekt célja

A pályázat célja a Győr zajvédelmi állapotát felmérő stratégiai zajtérképek és a zaj­csökken­tést szolgáló döntések megalapozását alátámasztó intézkedési tervek elkészítése Győr város közigazgatási területére, illetve a jogszabályokban meghatározott zajforrásokra (közúti, vasúti, repülési, üzemi zajforrásokra külön-külön, egész nap és éjszakai időszakokra meg­osz­tottan). További célkitűzés a Győrben élő lakosság, illetve az itt működő vállalkozások folya­ma­tos tájékoztatása a környezetüket érintő zajállapotokról, közvetve a környezet­tudatosság erősítése a napi tevékenységükben.

 

 

A projekt módszere

Kétféle zajtérkép készült (zajterhelési zajtérkép és konfliktustérkép) a közigazgatási területen belüli közutakra, vasutakra és üzemi létesítményekre. A zajtérképek készítése során tényleges helyi zajmérésekre nem került sor! Az adatok (forgalmi adat, létesítményekre vo­nat­kozó adat, népesség-nyilvántartási adat) szolgáltatott, átlagos éves adatok!

A stratégiai zajtérkép az egyes zajforráscsoportokra, külön-külön készült, 4 m-es értékelési magasságra, 5 dB-es zajszínttartományra és nappali-éjszakai zajjellemzőkre osztva.

 

         Zajcsökkentési intézkedési terv elvárásai

         A tervnek kell meghatároznia a zajcsökkentési, vagy más, a zaj elleni védelmet célzó műszaki, szervezési, településrendezési megoldásokat, amelyekkel megakadályozható a zaj növekedése azokon az önkormányzat által kijelölt csendes területeken, a zajtól védendő, vagy védelemre szánt területeken, ahol a zajjellemzők megfelelnek a stratégiai küszöbértékeknek, azokat nem haladják meg:

  

-         közlekedési zajforrás esetén   Lden = 63 dB, Léjjel = 55 dB

-         üzemi létesítmény esetén        Lden = 46 dB, Léjjel = 40 dB.

 

 

 

  

Észrevételeink a stratégiai zajtérképpel és az intézkedési tervvel kapcsolatban

A Reflex Környezetvédő Egyesület belátja és elfogadja, hogy a jogszabályi előírások alapján elkészíthető helyszínelések, helyi, akár szúrópróba szerint kijelölt pontokon történő mérések nélkül (íróasztalnál) is egy város zajtérképe. Viszont ez a konkrétumok nélküli sablonosság a pontatlanságot jelentheti.

A mérési adatok 4 m-es magassága is megkérdőjelezhető, hiszen a lakosság zajvédel­méről szól a feladat.

Hibásnak és időben túlzónak tartjuk azt a megfogalmazást, hogy „Azokban az esetek­ben, ha a küszöbérték meghaladja a határértéket az intézkedési terv 5, illetve 10 éves időtávra készül annak függvényében, hogy az egészségügyi határértéket az adott zajjellemző milyen mértékben haladja meg.”

 

 

 

A Reflex Egyesület kontroll mérései

A Reflex 2013. február hóban Győr város 5 pontján végzett közúti forgalmi zajmérést és for­­ga­lom­számlálást:

1.     1-es számú főút K-i bekötése és Ipar u. (ETO Park),

2.     1-es sz., 14-es sz. és 81-es sz. főutak találkozása (Árkád csomópont),

3.     1-es sz. főút Ny-i bekötése és a 82-83-as átkötő főút csomópontja,

4.     81-es sz. főút és a Szigethy Attila u. csomópontja (SZIF csomópont),

5.     82-83-as átkötő főút és a Szigethy Attila u. csomópontja.

A szúrópróbaszerű méréseket nappal (délután) 60 perces időszakra végeztük. Lakó­épü­le­tektől 3 m távolságban 1,2 m magasságban. Műszer típusa: RION-NL-21. A mért adatokat összehasonlítottuk a 2007-es méréseinkkel (2-es és az 5-ös vizsgá­lati pont).

 

Mért adatok:

2-es pontnál:        Lden = 68,5 dB (!)   összes gépjármű: 2.789 db/óra      egységjármű: 2.539 ej/óra

5-ös pontnál:        Lden = 62,6 dB               összes gépjármű: 1.637 db/óra      egységjármű: 1.473 ej/óra

 

A mérési adatok alátámasztják, hogy az intézkedési tervhez szükséges lett volna, legalább a frekventált helyeken (csomópontoknál) történő zajmérés elvégzése.

Méréseink összehasonlításánál megállapítható 12-15%-os for­­ga­­lomcsökkenés, vala­mint minimális zajterhelés „visszaesés”, mely a két mérés (2007. május és 2013. február) időpontjával indokol­ható.

 

 

Győr, 2013. február hó

 

 

Reflex Környezetvédő Egyesület

 << Vissza